Αναζήτηση 
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024..:: Έντυπα - Δικαιολογητικά » Ενημερότητα Πτυχίου ΜΕΕΠ » Απαιτούμενα Δικαιολογητικά::..  Είσοδος
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ελαχιστοποίηση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1.Κωδικοποιημένο (τελευταίο) καταστατικό δημοσιευμένο σε ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ ή, εφόσον δεν υπάρχει κωδικοποιημένο καταστατικό, τα ΦΕΚ με το αρχικό καταστατικό και τις τροποποιήσεις του. Κατά την ανανέωση Ε.Π., εφόσον δεν έχουν επέλθει αλλαγές στα ανωτέρω στοιχεία, υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης. Για την ως άνω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π.
2. (Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ )Βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ. για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, ονομαστικοποίηση μετοχών ( ημερομηνία εντός 30 ημερών από την ημερομηνία πρωτόκολλου της αίτησης).
3. Απόσπασμα πρακτικού Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και τις τυχόν τροποποιήσεις του Δ.Σ. με τα αντίστοιχα ΦΕΚ. Εφόσον η σύνθεση του Δ.Σ. δεν έχει μεταβληθεί, μετά την τελευταία ανανέωση της Ε.Π., υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την υποβολή της αίτησης και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. Μπορεί να κατατεθεί και η ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ περί εκλογής νέου Δ.Σ.
4. Πρακτικό Δ.Σ. στο οποίο καθορίζονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, εφόσον δεν προκύπτουν από το καταστατικό. Εφόσον τα πρόσωπα αυτά είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη Ε.Π., υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της αιτούσας εργοληπτικής επιχείρησης. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την υποβολή της αίτησης και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π.
5. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου της έδρας της εργοληπτικής περί του ότι αυτή δεν τελεί υπό κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης.( ημερομηνία εντός 30 ημερών από την ημερομηνία πρωτόκολλου της αίτησης).
6. Πιστοποιητικά, χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ., που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.
7. Πιστοποιητικά ποινικού μητρώου που αφορούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.
8. Βεβαίωση της επαγγελματικής εργοληπτικής οργάνωσης στην οποία ανήκει η εργοληπτική επιχείρηση (ΣΑΤΕ-ΠΕΔΜΕΔΕ κτλ) περί καταβολής των οφειλόμενων εισφορών. Αν η εταιρεία δεν είναι εγγεγραμμένη σε κάποια εργοληπτική οργάνωση υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της αιτούσας εργοληπτικής επιχείρησης.
9. Αποδεικτικά των αρμόδιων Δ.Ο.Υ. ότι η εταιρεία έχει εκπληρώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις και των Κοινοπραξιών .
10. Εφόσον η εταιρεία συμμετέχει σε κοινοπραξίες κατασκευής δημοσίων έργων που είναι σε εξέλιξη (από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης, ή την οριστική διακοπή – διάλυση της σύμβασης ή την έκπτωση ή την υποκατάσταση αναδόχου, κατά περίπτωση), προσκομίζεται σχετικός πίνακας με τα στοιχεία των κοινοπραξιών και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της καθεμιάς και αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας των κοινοπραξιών αυτών.
11. Βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων εκτέλεσης για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών που εκτελεί η εταιρεία
12. Αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας: i. της εταιρείας, ii. των κοινοπραξιών στις οποίες τυχόν συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη (από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης, ή την οριστική διακοπή – διάλυση της σύμβασης ή την έκπτωση ή την υποκατάσταση αναδόχου, κατά περίπτωση), όπως αποδεικνύεται από τον πίνακα της προηγούμενης παρ. , iii. των έργων που είναι σε εξέλιξη (από τον χρόνο έναρξης υποχρέωσης ασφάλισης του προσωπικού που απασχολείται στο έργο, σύμφωνα με την οικεία ασφαλιστική νομοθεσία, μέχρι την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης, ή την οριστική διακοπή – διάλυση της σύμβασης ή την έκπτωση ή την υποκατάσταση αναδόχου, κατά περίπτωση). iv. των στελεχών της που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ.
13. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι δεν εκτελεί άλλο έργο (ως μεμονωμένος ανάδοχος ή ως μέλος κοινοπραξίας ή ως υπεργολάβος). Για την ως άνω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή.
14. Πίνακα υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο με τα έργα που εκτελεί εταιρεία αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας ή ως υπεργολάβος.  15. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι αληθή.
16. Παράβολο από την εφορία στο κωδικό 1140904001 (πρώην ΚΑΕ 3438 ) αναλυτικά:

Απαιτούμενα Παράβολα για την Ενημερότητα Πτυχίου

Τάξη

Ποσό  (σε ΕΥΡΩ)

7η τάξη

2.000

6η τάξη

1.000

5η τάξη

500

4η τάξη

300

3η τάξη

100

 


  

Δ/νση Μητρώων (c) 2017   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων