Αναζήτηση 
Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019..:: Πληροφορίες » Μητρώο ΜΕΕΠ » Προϋποθέσεις Κατάταξης - Αναβάθμισης::..  Είσοδος
 Προϋποθέσεις Κατάταξης - Αναβάθμισης Μητρώου ΜΕΕΠ Ελαχιστοποίηση
Οι βασικές προϋποθέσεις κατάταξης - αναβάθμισης ανάλογα με την τάξη είναι:
  • η στελέχωση
  • τα οικονομικά στοιχεία
  • η εμπειρία

Οι προϋποθέσεις αναλύονται στους παρακάτω πίνακες :

ΠΙΝΑΚΑΣ 1ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΠΛΗΝ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ  ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (άρθρο 100 N. 3669/2008 & άρθρο 107 Ν. 4199/2013)
 

Α1

Α2

ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ *1

1 ΜΕΚ Α

1 ΜΕΚ Β ή

1 ΜΕΚ Γ ή

1 ΜΕΚ Δ ή

1 ΜΕΚ Δ & 1 ΜΕΚ Γ

2 ΜΕΚ Δ &       2 ΜΕΚ Γ ή

3 ΜΕΚ Δ & 2 ΜΕΚ Γ ή

5 ΜΕΚ Δ &     4 ΜΕΚ Γ & 1 ΜΕΚ Β ή

14 ΜΕΚ Δ & 12 ΜΕΚ Γ  από αυτά


2 ΜΕΚ Α

2 ΜΕΚ Β ή

2 ΜΕΚ Γ ή


1 ΜΕΚ Δ &       4 ΜΕΚ Γ  ή

2 ΜΕΚ Δ &     4 ΜΕΚ Γ ή

4 ΜΕΚ Δ &    6 ΜΕΚ Γ  &  1 ΜΕΚ Β ή

10 ΜΕΚ Δ σε τρείς Κ.Ε.                                1 ΜΕΚ Δ Η/Μ &                                                1 ΜΕΚ Δ Β/Ε1 ΜΕΚ Β & 2 ΜΕΚ Α

1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β


2 ΜΕΚ Δ &  1 ΜΕΚ Γ &     2 ΜΕΚ Β ή

3 ΜΕΚ Δ &  1 ΜΕΚ Γ &    2 ΜΕΚ Β ή

5 ΜΕΚ Δ &      3 ΜΕΚ Γ &       3 ΜΕΚ Β ή

(Με δυνατότητα αντικατάστασης ως 4 ΜΕΚ Δ με 8 ΜΕΚ Γ & ως 4 ΜΕΚ Γ με 8 ΜΕΚ Β)


1 ΜΕΚ Δ &       3 ΜΕΚ Γ &          2 ΜΕΚ Β

2 ΜΕΚ Δ &     3 ΜΕΚ Γ &       2 ΜΕΚ Β

4 ΜΕΚ Δ &    5 ΜΕΚ Γ &       3 ΜΕΚ Β


ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ *2

Μέχρι και την τέταρτη πρόσθετη κατηγορία

1 ΜΕΚ Α

1 ΜΕΚ Β ή 2 ΜΕΚ Α

1 ΜΕΚ Β ή 2 ΜΕΚ Α

1 ΜΕΚ Γ ή 2 ΜΕΚ Β

1 ΜΕΚ Δ  ή 2 ΜΕΚ Γ

ως τις τρείς επιπλέον κατηγορίες έργων 2 ΜΕΚ  Δ ή 1 ΜΕΚ Δ & 2 ΜΕΚ Γ ή 1ΜΕΚ Δ  & 1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β

ως τις τρείς επιπλέον κατηγορίες έργων 3 ΜΕΚ  Δ ή 2 ΜΕΚ Δ & 2 ΜΕΚ Γ ή 2ΜΕΚ Δ  & 1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β

ως τις τρείς επιπλέον κατηγορίες έργων 4 ΜΕΚ  Δ ή 3 ΜΕΚ Δ & 2 ΜΕΚ Γ ή 3 ΜΕΚ Δ  & 1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β


Για τις επιπλέον των τεσσάρων  κατηγοριών έργων

πάνω από τις τέσσερις κατηγορίες έργων  1 ΜΕΚ Δ ή 2 ΜΕΚ Γ ή  1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β

πάνω από τις τέσσερις κατηγορίες έργων  1 ΜΕΚ Δ ή 2 ΜΕΚ Γ ή  1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β

πάνω από τις τέσσερις κατηγορίες έργων  1 ΜΕΚ Δ ή 2 ΜΕΚ Γ ή  1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β

*1 : Στην περίπτωση πού μια εταιρεία αιτείται την κατάταξή της στην 3η ή την 4η τάξη του ΜΕΕΠ με βασική κατηγορία την εξειδικευμένη εργασία Πρασίνου τότε τα ελάχιστα όρια είναι αυτά του πίνακα 2 πού ακολουθεί

*2 : Αν ανώνυμη εταιρεία κατατάσσεται στην εξειδικευμένη εργασία πρασίνου ως πρόσθετη κατηγορία έργων το 50 % της στελέχωσης στην εξειδικευμένη εργασία ΠΡΑΣΙΝΟΥ πρέπει να είναι Δασολόγοι ή ΓεωπόνοιΠΙΝΑΚΑΣ 2ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ (άρθρο 103  N. 3669/2008)
ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

2 ΜΕΚ Δ & 1 ΜΕΚ Γ  (ΓΕΩΠΟΝΟΙ Ή ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ) ή

3 ΜΕΚ Δ & 1 ΜΕΚ Γ  (ΓΕΩΠΟΝΟΙ Ή ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ) ή
1 ΜΕΚ Δ & 3 ΜΕΚ Γ  (ΓΕΩΠΟΝΟΙ Ή ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ)

2 ΜΕΚ Δ & 3 ΜΕΚ Γ  (ΓΕΩΠΟΝΟΙ Ή ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ)
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ν. 3669/2008, άρθρο 66 Ν. 4155/2013, άρθρο 107 Ν. 4199/2013)
Ίδια Κεφάλαια375.000 €

750.000 €

2.250.000 €

4.500.000 €

45.000.000 €
Πάγια75.000 €

150.000 €

450.000 €

900.000 €

9.000.000 €
Καταθέσεις ή / και Πάγια *

50.000 €

100.000 €

Ακίνητα                                           (30 % επί του ορίου παγίων)
45.000 €

135.000 €

270.000 €

2.700.000 €
Μηχανολογικός Εξοπλισμός                                           (30 % επί του ορίου παγίων)
45.000 €

135.000 €

270.000 €

2.700.000 €
Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Υποχρεώσεων>0,6

>0,6

>0,6

>0,6

>0,6
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις>0,8

>0,8

>0,8

>0,8

>0,8
* : Οι Α.Ε. , ΕΠΕ και ΙΚΕ πρέπει να αποδεικνύουν ότι τα Ίδια Κεφάλαιά τους υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια


ΠΙΝΑΚΑΣ 4ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (άρθρο 100 παρ. 8β του Ν. 3669/2008 και άρθρο 107 παρ. 4 Ν. 4199/2013)

ΒΑΣΙΚΗ

1.031.500,00 €

2.812.500,00 €

5.625.000,00 €
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

206.250,00 €

562.500,00 €

1.125.000,00 €


ΠΙΝΑΚΑΣ 5ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Γ) ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (άρθρο 99 παρ. 4 & 5 του Ν. 3669/2008 και άρθρο 4 παρ. 4β του Ν.3481/2006)

< 3η ή Εγγραφή

Συντελεστής Γ

56

70

90

140

180

300

Βαθμολογία


75

120

170

250

500ΠΙΝΑΚΑΣ 6ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ (άρθρο 107 παρ. 4 του Ν. 4199/2013)

α1

α2

α3

Κύκλος Εργασιών

Ίδια Κεφάλαια

Πάγια
135.000.000 €

90.000.000 €

18.000.000 €
22.500.000 €

9.000.000 €

1.800.000 €
11.250.000 €

4.500.000 €

900.000 €
4.125.000 €

1.500.000 €

300.000 €
2.025.000 €

750.000 €

150.000 €
  

Δ/νση Μητρώων (c) 2017   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων