Αναζήτηση 
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024..:: Δ/νση Μητρώων::..  Είσοδος
 Παρουσίαση της Διεύθυνσης, του ρόλου της, της λειτουργίας της και των τμημάτων της Ελαχιστοποίηση

· Αυτοδίκαιη παράταση των πτυχίων έως 31/12/2024 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114, ν.5079/2023 (Α’ 215/22-12-2023)

* Παράταση υποβολής  Έκθεσης  Δραστηριότητας Οικονομικών Καταστ άσεων 2022 σύμφωνα με το άρθρο 21  του Ν. 4965/2022  (Α’ 162)

· Η Υπηρεσία για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών, εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 15 «Ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα» του ν.4727/2020 (Α’ 184) 

· Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των ηλεκτρονικών παραβόλων για την έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής Μ.Ε.Ε.Π., Μ.Ε.Κ., Μ.Ε.Μ., MH.M.ΕΠ., και ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.  *

*(ΠΑΤΑΤΕ ΕΠΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΒΓΕΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ e--paravolo)

ΑΦΜ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ : 090310533

Η Διεύθυνση Μητρώων (Δ24), η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, (ΠΔ 123/2017) - Οργανισμός Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών) αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

Α. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Β. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Γ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 Δ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αφορούν στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται στα τμήματα ως εξής: 

Α. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

α) Η τήρηση του Μητρώου Μελετητών, στο οποίο κατατάσσονται μελετητές - φυσικά πρόσωπα, ύστερα από αξιολόγηση σε κατηγορίες μελετών και τάξεις δυναμικότητας βάσει των εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεών τους. β) Η τήρηση του Μητρώου Εταιρειών Μελετών στο οποίο κατατάσσονται ύστερα από αξιολόγηση οι εταιρείες μελετών, σε κατηγορίες μελέτης και τάξεις. γ) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τη εγγραφή των μελετητών (φυσικών προσώπων) στο μητρώο και για τη προαγωγή τους σε ανώτερη κατηγορία. 

Τηλ. Επικοινωνίας 210-8832460 Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στο τμήμα Μελετητών, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.ypex-mele.gr 

Β. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(Μ.Ε.Κ.) 

α) Η τήρηση Μητρώου Επαγγελματικής Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ), που δραστηριοποιείται στη παραγωγή των έργων (μελέτη, διαχείριση, επίβλεψη) σε καθορισμένο χρονικό πλαίσιο. β) Ο έλεγχός των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και προϋποθέσεων εγγραφής στο μητρώο, επέκταση και αναβάθμιση των εγγεγραμμένων σε κατηγορίες ή τάξεις αντίστοιχα. γ) Η εισήγηση στη Επιτροπή Μ.Ε.Κ για εγγραφή στο Μητρώο και, επέκταση ή αναβάθμιση των εγγεγραμμένων σε κατηγορίες ή τάξεις αντίστοιχα. 

Τηλ. Επικοινωνίας - 210-6464726 / 210-6419834 / FAX 210-6434542 - 210-6419882 / 210-6419832 (Εγγραφές) - 210-6419835 / 210-6411870 (Αναβαθμίσεις) - 210-6419840 (Παραλαβή Πτυχίων)

(Μ.Ε.ΕΠ.)

α) Η μέριμνα για τη τήρηση του προβλεπόμενου από το νόμο Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπου καταγράφονται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων και μέσα από το οποίο γίνεται η κατάταξη, προαγωγή ή άλλη μεταβολή σε τάξη ή κατηγορία αναλαμβανομένων έργων. β) Η καταγραφή της στελέχωσης, της εμπειρίας, του εξοπλισμού, της οικονομικής κατάστασης, της τεχνικής ικανότητας των επιχειρήσεων αυτών. γ) H έκδοση πιστοποιητικών του ΜΕΕΠ. 

Τηλ. Επικοινωνίας -210-6419866 / 210-6437852 (Εγγραφές-Αναθεωρήσεις Α1-2η Τάξης) -210-6419854 / 210-6411155 (Εγγραφές-Αναθεωρήσεις 3η-7η Τάξης) -210-6424486 (Ενημερότητα Πτυχίου) -210-6419853 / 210-6424486 (Αντικαταστάσεις-Μεταβολές Στελεχών) -210-6419852 / 210-6419840 (Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας) - 210-6419840 (Παραλαβή Πτυχίων)

Γ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

α. Η διαχείριση και λειτουργία του συγκεκριμένου μητρώου στο οποίο θα εγγράφονται ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα με έδρα και δραστηριότητα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο ή κύριο σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών συμβούλου ιδιωτικών και δημοσίων έργων. β. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος θα ασκούνται κατ’ αναλογία των προβλεπομένων για την περίπτωση των επιχειρήσεων της παραγράφου 3 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την εξειδίκευσή τους με νεότερη νομοθετική ρύθμιση. Τηλ. Επικοινωνίας 210-6419834, 210-6464726 

Δ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 


  

Δ/νση Μητρώων (c) 2017   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων