Αναζήτηση 
Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021..:: Δ/νση Μητρώων::..  Είσοδος
 Παρουσίαση της Διεύθυνσης, του ρόλου της, της λειτουργίας της και των τμημάτων της Ελαχιστοποίηση

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Εως 01-09-2021 (άρθ.144, ν.4764/23-12-2020, Α’ 256)
,

Η Διεύθυνση Μητρώων, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, (ΠΔ109/2014 - Οργανισμός Υπουργείου) αποτελείται από τα εξής τμήματα:

Α. Τμήμα Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ)

Β. Τμήμα Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ).

Γ. Τμήμα Μητρώου Τεχνικών Επαγγελμάτων

Δ. Τμήμα Μητρώου Μελετητών.


Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αφορούν στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται στα τμήματα ως εξής:

Α. Τμήμα Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ),
i) Η τήρηση Μητρώου Επαγγελματικής Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ), που δραστηριοποιείται στη παραγωγή των έργων (μελέτη, διαχείριση, επίβλεψη) σε καθορισμένο χρονικό πλαίσιο.
ii) Ο έλεγχός των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και προϋποθέσεων εγγραφής στο μητρώο, επέκταση και αναβάθμιση των εγγεγραμένων σε κατηγορίες ή τάξεις αντίστοιχα.
iii) Η είσήγηση στη Επιτροπή Μ.Ε.Κ για εγγραφή στο Μητρώο και, επέκταση ή αναβάθμιση των εγγεγραμένων σε κατηγορίες ή τάξεις αντίστοιχα.
Τηλ. Επικοινωνίας
α) 210-6464726 / 210-6419834 / FAX 210-6434542
β) 210-6419882 / 210-6419832 (Εγγραφές)
γ) 210-6419835 / 210-6411870 (Αναβαθμίσεις)
δ) 210-6419840 (Παραλαβή Πτυχίων)Β. Τμήμα Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ),
i) Η μέριμνα για τη τήρηση του προβλεπόμενου από το νόμο Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπου καταγράφονται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων και μέσα από το οποίο γίνεται η κατάταξη, προαγωγή ή άλλη μεταβολή σε τάξη ή κατηγορία αναλαμβανομένων έργων.
ii) Η καταγραφή της στελέχωσης, της εμπειρίας, του εξοπλισμού, της οικονομικής κατάστασης, της τεχνικής ικανότητας των επιχειρήσεων αυτών.
iii) H έκδοση πιστοποιητικών του ΜΕΕΠ.
Τηλ. Επικοινωνίας
α)210-6419866 / 210-6437852 (Εγγραφές-Αναθεωρήσεις Α1-2η Τάξης)
β)210-6419854 / 210-6411155 (Εγγραφές-Αναθεωρήσεις 3η-7η Τάξης)
γ)210-6424486 (Ενημερότητα Πτυχίου)
δ)210-6419853 / 210-6424486 (Αντικαταστάσεις-Μεταβολές Στελεχών)
ε)210-6419852 / 210-6419840 (Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας)Γ. Τμήμα Μητρώου Τεχνικών Επαγγελμάτων,
i) Η παρακολούθηση της καλής λειτουργείας Μητρώου Τεχνικών Επαγγελμάτων που τηρούνται από τρίτους Δημόσιους Φορείς.
ii) Ο σχεδιασμός και η τήρηση Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων.
iii) Ο έλεγχος και αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων.


Δ. Τμήμα Μητρώου Μελετητών,
i) Η τήρηση του Μητρώου Μελετητών, στο οποίο κατατάσσονται μελετητές - φυσικά πρόσωπα, ύστερα από αξιολόγηση σε κατηγορίες μελετών και τάξεις δυναμικότητας βάσει των εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεών τους.
ii) Η τήρηση του Μητρώου Εταιρειών Μελετών στο οποίο κατατάσσονται ύστερα από αξιολόγηση οι εταιρείες μελετών, σε κατηγορίες μελέτης και τάξεις.
iii) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τη εγγραφή των μελετητών (φυσικών προσώπων) στο μητρώο και για τη προαγωγή τους σε ανώτερη κατηγορία.
Τηλ. Επικοινωνίας 210-8832460
Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στο τμήμα Μελετητών, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.ypex-mele.grOργανόγραμμα Υπουργείου Yποδ. κ' Μεταφ.
Oργανόγραμμα Γεν. Γραμ. Yποδομών


  

Δ/νση Μητρώων (c) 2017   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων